Selecteer een pagina

ALGEMENE VOORWAARDEN

SheConsult hanteert de Algemene Voorwaarden van de NOLOC:

1 Algemeen
1.1 Begripsbepaling. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Noloc: de beroepsvereniging voor loopbaanprofessionals (www.noloc.nl).
Ondernemer: het Noloc-lid dat als zelfstandige ondernemer deze voorwaarden hanteert, i.c. SheCompany/SheConsult
Opdrachtgever: de contractuele wederpartij, zijnde een onderneming of een particulier, van de Ondernemer.
Cliënt: de persoon (zijnde een particulier of een werknemer of cliënt van Opdrachtgever) op wie de door de
Ondernemer uit te voeren begeleidings- en/of trainingswerkzaamheden betrekking hebben.
1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van de Ondernemer, op alle overeenkomsten die de
Ondernemer sluit en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn.
1.3 De Ondernemer wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever uitdrukkelijk van de
hand.

2 Aanbieding en totstandkoming overeenkomst
2.1 Alle aanbiedingen van de Ondernemer zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
2.2 Een overeenkomst komt tot stand doordat Opdrachtgever zich schriftelijk of per e-mail akkoord verklaart met de offerte
van de Ondernemer.
2.3 Als Opdrachtgever aan de Ondernemer mondeling, schriftelijk en/of digitaal gegevens verstrekt, mag de Ondernemer
uitgaan van de juistheid en volledigheid hiervan en zal hij de aanbieding hierop baseren.

3 Prijs
3.1 De Ondernemer is gerechtigd de overeengekomen prijs tussentijds te verhogen, indien en voor zover zich onvoorziene
kostprijsverhogende omstandigheden (zoals uit hoofde van belastingen of licenties) voordoen na het afsluiten van de
overeenkomst, dan wel na het verzenden van de aanbieding. De Ondernemer brengt de Opdrachtgever hiervan
schriftelijk of per e-mail op de hoogte.
3.2 Het eerste lid is niet van toepassing op overeenkomsten met particulieren.
3.3 Prijzen zijn exclusief BTW, tenzij in de offerte anders is aangegeven.

4. Adviezen
Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen van de Ondernemer die geen betrekking hebben op de
verstrekte opdracht.

5. Geheimhouding
5.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de opdracht
van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Zij nemen in dit kader alle voorzorgsmaatregelen ter bescherming van
elkaars belangen.
5.2 De Ondernemer behandelt informatie van en over Cliënt vertrouwelijk. Alleen en voorzover Cliënt toestemming geeft,
rapporteert de Ondernemer hierover aan Opdrachtgever. Hiervan kan slechts bij schriftelijke overeenkomst tussen alle
betrokken partijen vóór aanvang van de werkzaamheden worden afgeweken. Informatie over de voortgang van de
werkzaamheden valt hierbuiten.

6. Intellectuele eigendom
6.1 De Ondernemer behoudt altijd alle rechten op door hem gemaakte presentaties, plannen, documenten, materialen,
programma’s, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en “knowhow”, ook wanneer daarvoor
kosten in rekening zijn gebracht of wanneer na de opdrachtverlening nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op
aanvraag van Opdrachtgever.
6.2 De in het vorige lid genoemde zaken mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Ondernemer noch
geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, bewerkt, getoond en/of verspreid, anders dan voor intern gebruik bij
Opdrachtgever binnen het kader van de opdracht die de Ondernemer voor Opdrachtgever uitvoert.
6.3 Opdrachtgever vrijwaart de Ondernemer voor aanspraken van derden in verband met intellectuele eigendomsrechten op
door Opdrachtgever verstrekte materialen die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

7. Uitvoering van de overeenkomst
7.1 De Ondernemer verplicht zich om de overeengekomen werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen uit te voeren,
overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, de actuele stand van het vakgebied en de wetenschap.
7.2 De Ondernemer leeft bij uitvoering van zijn werkzaamheden de Gedragscode van zijn beroepsvereniging Noloc na.
7.3 De Ondernemer spant zich naar beste vermogen in om het resultaat dat met de overeenkomst wordt beoogd, te
bereiken.
7.4 Indien en voor zover goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, is de Ondernemer gerechtigd om de
werkzaamheden al dan niet tijdelijk en/of gedeeltelijk door derden te laten verrichten. Hieronder is ook begrepen de
waarneming bij calamiteiten waarmee de Ondernemer zijn dienstverlening aan Opdrachtgever waarborgt.

8. Overmacht en onuitvoerbaarheid van de opdracht
8.1 De Ondernemer heeft de bevoegdheid de uitvoering van de overeenkomst op te schorten indien hij daartoe tijdelijk
verhinderd wordt door plotseling opkomende omstandigheden die buiten zijn schuld, risico- en invloedssfeer liggen.
8.2 Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt, kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is
nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de schade geleden door de ontbinding..
8.3 Omstandigheden die een overmachtsituatie voor de Ondernemer opleveren zijn in ieder geval: stakingen en
werkonderbrekingen, overheidsmaatregelen en extreme weersomstandigheden.
Algemene voorwaarden Noloc-leden 2/3

9. Wijzigingen in de opdracht
9.1 Indien de omvang van de aan de Ondernemer verstrekte opdracht na het sluiten van de overeenkomst om welke reden
dan ook wijzigt, is de Ondernemer gerechtigd eventueel meerwerk bij Opdrachtgever in rekening te brengen.
9.2 Van meerwerk is ook sprake bij situaties waarin de door Opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de
werkelijkheid.
9.3 Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de
werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen in onderling overleg de opdrachtomschrijving
diensovereenkomstig aanpassen.

10. Betalingsvoorwaarden
10.1 Tenzij anders is overeengekomen, geldt de volgende betalingstermijn: betaling binnen 30 dagen na (deel)factuurdatum.
Bezwaren tegen het bedrag van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Indien de betaling niet binnen de
overeengekomen termijn is geschied, treedt automatisch verzuim in.
10.2 Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is Opdrachtgever verplicht op verzoek van de Ondernemer een naar
zijn oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Indien Opdrachtgever hier niet binnen de gestelde
termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. De Ondernemer heeft dan het recht de overeenkomst te ontbinden en
zijn schade op Opdrachtgever te verhalen.
10.3 Het recht van Opdrachtgever om zijn vorderingen op de Ondernemer te verrekenen is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij de
Ondernemer in staat van faillissement geraakt.
10.4 Wanneer betaling niet binnen de overeengekomen termijn heeft plaatsgevonden, is Opdrachtgever schadevergoeding
verschuldigd conform de regeling in art. 6:119 BW of art. 6:119a BW.
10.5 Bij niet-nakoming van zijn betalingsverplichtingen is Opdrachtgever aan de Ondernemer alle buitengerechtelijke
incassokosten verschuldigd.
10.6 Indien de Ondernemer in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband
met deze procedure heeft moeten maken voor rekening van Opdrachtgever.

11 Ontbinding
11.1 Indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting uit de met de Ondernemer gesloten
overeenkomst voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling of ondercuratelestelling van
Opdrachtgever of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is de Ondernemer gerechtigd de overeenkomst geheel of
gedeeltelijk te ontbinden, danwel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op de schorten. De Ondernemer is in die
gevallen voorts gerechtigd onmiddellijk voldoening van het hem toekomende te vorderen.
11.2 Een en ander laat onverlet de overige aan de Ondernemer toekomende rechten, waaronder begrepen het recht op
vergoeding van de door de ontbinding geleden schade.
11.3 De Ondernemer is in geval van een ontbinding als genoemd in het eerste lid nimmer gehouden tot enige vergoeding van
schade aan opdrachtgever.
11.4 Indien de Opdrachtgever ook na ingebrekestelling een behoorlijke nakoming door de Ondernemer onmogelijk maakt
en/of verhindert, heeft de Ondernemer het recht de overeenkomst te ontbinden.
11.5 Ook bij ontbinding met wederzijds goedvinden behoudt de Ondernemer het recht op vergoeding van de door deze
ontbinding geleden schade.

12. Annulering
De volgende annuleringsvoorwaarden zijn van toepassing.
12.1. Bij coaching, annulering binnen 24 uur voor aanvang van de coachsessie is 100% van het tarief verschuldigd, binnen 48 uur 50%. Voor 48 uur is geen vergoeding verschuldigd.
12.2 Bij trainingen of theatercolleges: bij annulering binnen 30 dagen is het volledige tarief verschuldigd.

13 Klachten
13.1 Op klachten is de Klachtenregeling van de Ondernemer van toepassing, die samen met deze Algemene Voorwaarden
aan Opdrachtgever ter hand wordt gesteld.
13.2 Een klacht dient schriftelijk en zo spoedig mogelijk te worden gemeld, uiterlijk binnen 8 dagen na het handelen of
nalaten dat aanleiding is voor de klacht ofwel binnen 8 dagen nadat redelijkerwijs kon worden geconstateerd dat het
handelen of nalaten aanleiding is voor een klacht. Is aan deze voorwaarde voldaan, dan is voor de particuliere
opdrachtgever art. 10.1 tweede volzin van deze algemene voorwaarden niet van toepassing.
13.3 Als indiener zich niet kan verenigen met de conclusie en afhandeling van de klacht, zal hij de klacht indienen bij de Raad
voor Klachtenbehandeling van Noloc. De Ondernemer onderwerpt zich aan het oordeel van de Raad. Voor de particuliere
indiener is eveneens de regeling van toepassing die wordt aangeduid in art. 6:236 sub n BW.
13.2 Vorderingen en verweren, gegrond op de stelling dat de Ondernemer op enigerlei wijze tekort zou zijn geschoten,
verjaren door verloop van zes maanden na het beëindigen van de opdracht waarop zij betrekking hebben. Voor de
particuliere opdrachtgever is de verjaringstermijn twaalf maanden.

14 Aansprakelijkheid
14.1 De Ondernemer is slechts aansprakelijk voor schade geleden door Opdrachtgever die rechtstreeks en uitsluitend gevolg
is van een aan de Ondernemer toe te rekenen tekortkoming; voor vergoeding komt alleen in aanmerking die schade
waartegen de Ondernemer verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd
behoort te zijn. De te vergoeden schade is beperkt tot het geldbedrag dat de verzekeraar in het betreffende geval zal
uitkeren. Voorts moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen.
14.1a Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook
ontstaan.
14.1b De aansprakelijkheid van de Ondernemer is te allen tijde beperkt tot een bedrag van ten hoogste tweemaal de
aanneemsom, zijnde de overeengekomen prijs voor de opdracht.
14. 1c Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden is de Ondernemer nimmer aansprakelijk.
14. 1d De door Ondernemer te vergoeden schade zal gematigd worden, indien de door Opdrachtgever te betalen prijs voor de
overeengekomen werkzaamheden gering is in verhouding tot de omvang van de door Opdrachtgever geleden schade.
14.2 De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid als in dit artikel vermeld, zijn eveneens van toepassing op
anderen van wiens hulp de Ondernemer gebruik maakt bij de uitvoering van werkzaamheden.

15 Toepasselijk recht en forumkeuze
Nederlands recht is van toepassing. Tenzij de kantonrechter bevoegd is, is alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is
in de vestigingsplaats van de Ondernemer bevoegd kennis te nemen van geschillen.
16 Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2019.

Kamer van Koophandel: 52728595
BTW Identifiatienummer: NL001441335B62
SheConsult is een handelsnaam van SheCompany
Loading...