google-site-verification: google4611ff8a601055a3.html

Privacy Reglement.
Toepasbaarheid: Het SheConsult Privacy Reglement is toepasbaar op alle cliënten van SheConsult.

Cliëntdossier.
Van elke aangemelde cliënt/kandidaat wordt een cliëntdossier gemaakt. Hierin worden in ieder geval alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens betreffende de cliënt en diens opdrachtgever (indien relevant) opgenomen. De dossiers zijn toegankelijk voor (freelance) medewerkers van het betreffende bureau indien dit ten behoeve van de uitvoering van hun functie noodzakelijk is.
De cliënt/ kandidaat is bekend met het feit dat haar persoonsgegevens in de cliënten/ kandidatenregistratie systemen op worden genomen.

Rechten van cliënten/kandidaten.
Cliënten/kandidaten hebben volgens de WBP de volgende rechten en dienen hierop bij aanvang van het traject gewezen te worden:

  1. recht op informatie: de kandidaat/ cliënt moet kunnen nagaan wat er met haar gegevens gebeurt;
  2. recht op inzage: de kandidaat/cliënt heeft het recht om inzage te krijgen in haar persoonsgegevens (digitaal of handmatig);
  3. recht op verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming: de kandidaat/ cliënt heeft het recht te verzoeken haar persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Dat kan als de gegevens feitelijk onjuist, onvolledig of niet ter zake doend zijn voor het doel;
  4. recht op verzet: de kandidaat/ cliënt heeft het recht bezwaar te maken tegen het gebruik van haar gegevens.

Afspraken met cliënt over rapportage voor aanvang traject.
Voor aanvang van het traject wordt de kandidaat/cliënt door SheConsult geïnformeerd welke afspraken gemaakt zijn betreffende rapportage: aan wie, welke gegevens, op welke wijze (schriftelijk/ mondeling), met welk doel en in welke periodes. SheConsult rapporteert noch over de inhoud van gesprekken tussen kandidaat/cliënt en adviseur/consultant, noch over als vertrouwelijk aan te merken informatie.

Toestemming kandidaat/cliënt.
Elke schriftelijke rapportage ( in PDF-formaat) over een kandidaat/cliënt naar een opdrachtgever wordt voorafgaand voorgelegd aan de kandidaat/cliënt. Pas nadat de kandidaat/cliënt zich schriftelijk akkoord heeft verklaard, wordt de informatie verstuurd.
(Mondelinge) informatie over de voortgang van het traject behoeft niet eerst voorgelegd te worden aan de kandidaat/cliënt. Wel wordt de kandidaat/cliënt hierover na afloop (mondeling) geïnformeerd.

Rapportage gezondheidsgegevens.
Als het gaat om het verstrekken van gezondheidsgegevens aan de opdrachtgever of aan arts(en)/medisch adviseur(s) dan zal SheConsult dit alleen uitvoeren na schriftelijke toestemming van de cliënt. Het medisch beroepsgeheim van de behandelend arts wordt hierbij in acht genomen.

Rapportage naar opdrachtgever.
SheConsult rapporteert aan de opdrachtgever (als dit met de opdrachtgever is overeengekomen). Dit gebeurt mondeling, per post of per e-mail. Alle e-mail wordt verstuurd in PDF-formaat, zodat de ontvangende partij geen wijzigingen kan aanbrengen. Bij mondeling rapportage wordt hierover in het cliënten/kandidatendossier een gespreksnotitie gemaakt.

Verwijdering gegevens.
Vijf jaar na datum van het laatste contact (exit gesprek) met de kandidaat/cliënt worden alle persoonsgegevens van de cliënt vernietigd, tenzij de cliënt schriftelijke toestemming geeft voor het langer bewaren van de gegevens.

Privacy functionaris.
Bij SheConsult is de algemeen directeur verantwoordelijk voor het opstellen, beheren en bewaken van het privacyreglement.
(Freelance) medewerkers tekenen dit Privacy Regelement en zijn derhalve gebonden aan geheimhouding, conform dit reglement.

Maak nu direct een afspraak rechtstreeks in de agenda

Boek nu rechtstreeks een kosteloze telefonische kennismaking van 20 minuten:

Wil je direct een afspraak maken met Vreneli Stadelmaier? Klik op de onderstaande button om haar agenda in te zien.

Shenews

allevrouwennetwerken

SheTalentbank