google-site-verification: google4611ff8a601055a3.html

Klachtenreglement


HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Definities
In dit reglement wordt verstaan onder:
a.  SheConsult : bureau voor Talent- en Loopbaanontwikkeling van hoogopgeleide vrouwen, gevestigd aan de Amstellandlaan 84 te Weesp, ingeschreven bij Kamer van Koophandel Hilversum onder nummer 52728595;
b. klacht: iedere uiting van ongenoegen over een gedraging, handeling of nalaten door (een medewerker van) SheConsult;
c.  medewerker: een ieder die werkzaamheden verricht voor SheConsult, ongeacht of hij of zij in dienst is van SheConsult of ingehuurd;
d. ontvanger: een medewerker van SheConsult die de klacht in ontvangst neemt;
e.   klager: diegene die een klacht indient.

 

Artikel 2 Klachtenrecht

1. Een ieder heeft het recht om over de wijze waarop SheConsult zich in een bepaalde aangelegenheid jegens haar of een ander heeft gedragen een klacht in te dienen bij Sheconsult;
2. Een gedraging van een medewerker, werkzaam onder de verantwoordelijkheid van SheConsult, wordt aangemerkt als een gedraging van SheConsult.

Artikel 3 Behoorlijke behandeling
1. SheConsult draagt zorg voor een behoorlijke behandeling van mondelinge en schriftelijke klachten over haar gedragingen.
2. Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld.

HOOFDSTUK 2 DE BEHANDELING VAN KLACHTEN

Artikel 4 Indienen van een klacht
1. De klager dient de klacht schriftelijk en ondertekend in bij de directie van SheConsult;
2. Van een mondeling ingediende klacht wordt terstond door de ontvanger een verslag gemaakt, dat door de klager voor akkoord wordt ondertekend en waarvan klager een afschrift ontvangt;
3.  De klacht bevat ten minste:
a. de naam en het adres van de klager;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van de gedraging waartegen de klacht is gericht;
4. Indien de klacht in een vreemde taal is opgesteld en een vertaling voor een goede behandeling van de klacht noodzakelijk is, dient de klager zorg te dragen voor een vertaling;
5. SheConsult kan besluiten een schriftelijke klacht niet te behandelen indien de klacht niet aan het eerste, tweede of het derde lid voldoet, mits de klager van de onvolkomenheid van de klacht op de hoogte is gebracht en de gelegenheid heeft gehad de klacht binnen twee weken na berichtgeving van de onvolkomenheid aan te vullen.

Artikel 5 Interventie
1. Zodra SheConsult naar tevredenheid van de klager aan diens klacht tegemoet is gekomen, vervalt de verplichting tot het verder toepassen van dit reglement voor de desbetreffende klacht;
2. Aan de klager wordt op verzoek schriftelijk medegedeeld dat SheConsult ervan uitgaat dat de klacht naar tevredenheid is afgehandeld;
3. Indien de klager niet tevreden blijkt over deze afhandeling van zijn klacht, zal deze alsnog volgens dit reglement worden behandeld.
4. Indien SheConsult en klager er niet in slagen om tot een voor beide partijen bevredigende klachtafhandeling te komen kan een beroep gedaan worden op het Reglement voor Klachtenbehandeling van de NOLOC.


Artikel 6 Ontvangstbevestiging
1.  SheConsult bevestigt de ontvangst van de klacht schriftelijk binnen drie werkdagen.
2. Bij de ontvangstbevestiging wordt vermeld:
a. de afhandelingstermijn;
b. de verdere procedure;
c. de contactpersoon;
d. de mogelijkheid te worden gehoord of daarvan af te zien.
3. SheConsult zendt een klacht die niet voor haar bestemd is zo spoedig mogelijk terug aan de klager.


Artikel 7 Onpartijdige klachtenbehandelaar
1. De behandeling van de klacht geschiedt door de directie van SheConsult tenzij:
a. de directie zelf het onderwerp is van de klacht;
b. de directie de behandeling niet kan of wenst uit te voeren.
2. Indien lid 1 van toepassing is, wordt de behandeling van de klacht overgedragen aan een medewerker die niet bij de gedraging waarop de klacht betrekking heeft, betrokken is geweest of aan de klachtencommissie van de NOLOC.
3. Het oordeel van partijen, genoemd in artikel 7, lid 2 zijn bindend. Eventuele consequenties worden door SheConsult snel, binnen een redelijke termijn, afgehandeld.


Artikel 8 Niet verplicht in behandeling nemen
1.  SheConsult is niet verplicht de klacht te behandelen indien zij betrekking heeft op een gedraging:
a. waarover reeds eerder een klacht is ingediend die met inachtneming van dit reglement is behandeld, anders dan onder toepassing van artikel 6, eerste en tweede lid;
b. die langer dan één jaar vóór indiening van de klacht heeft plaatsgevonden;
c. die door het instellen van een procedure aan het oordeel van een rechterlijke instantie onderworpen is dan wel onderworpen is geweest;
d. zolang ter zake daarvan een opsporingsonderzoek op bevel van de officier van justitie of een vervolging gaande is;
2. Van het niet in behandeling nemen van de klacht wordt de klager zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van de klacht schriftelijk in kennis gesteld.

Artikel 9 Toezendingsplicht beklaagde
Aan degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, wordt een afschrift van de klacht alsmede van de daarbij meegezonden stukken toegezonden.

Artikel 10 Hoorplicht
1.   SheConsult stelt de klager en degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft in de gelegenheid te worden gehoord;
2.  Van het horen van de klager kan worden afgezien indien de klager heeft verklaard geen gebruik te willen maken van het recht te worden gehoord;
3. Van het horen wordt een verslag gemaakt;
4. Aan de klager wordt op verzoek een afschrift van het verslag toegezonden.

Artikel 11 Afhandelingstermijn
1. SheConsult handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst. Mocht er zich een reden voordoen die een afwikkeling van de klacht binnen deze termijn onmogelijk maakt dan geldt lid twee van dit artikel;
2. SheConsult kan de afhandeling voor ten hoogste vier weken verdagen. Van de verdaging wordt schriftelijk mededeling gedaan aan de klager en aan degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft.

Artikel 12 Afhandeling
1. SheConsult stelt de klager schriftelijk en gemotiveerd in kennis van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht alsmede van de eventuele conclusies die zij daaraan verbindt;
2. Tegen een besluit inzake de behandeling van een klacht over een gedraging van SheConsult kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld.

HOOFDSTUK 3 OVERIGE BEPALINGEN


Artikel 13 Verantwoordingsinformatie
1. SheConsult draagt zorg voor registratie van de bij haar ingediende klachten.
2. De bewaartermijn van een klacht is 1 jaar.


Artikel 14 Overgansbepalingen
1. Een klacht die na de datum van inwerkingtreding van dit reglement is ingediend, wordt, ook als de gedraging waarop zij betrekking heeft daarvoor heeft plaatsgevonden, met inachtneming van dit reglement behandeld;
2. Een klacht die vóór de datum van inwerkingtreding van dit reglement is ingediend, wordt, voor zover mogelijk, met inachtneming van dit reglement behandeld.
Artikel 15 Citeertitel, inwerkingtreding
1. Dit reglement wordt aangehaald als: Klachtenreglement SheConsult.
2. Dit reglement treedt in werking met ingang van  augustus 2010.

Maak nu direct een afspraak rechtstreeks in de agenda

Boek nu rechtstreeks een kosteloze telefonische kennismaking van 20 minuten:

Wil je direct een afspraak maken met Vreneli Stadelmaier? Klik op de onderstaande button om haar agenda in te zien.

Shenews

allevrouwennetwerken

SheTalentbank

Laatste Blog Vreneli